Fakulteti i Ekonomisë i kushton një vend të veçantë forcimit të marrëdhënieve me institucionet shtetërore vendase si dhe me organizatat e biznesit, duke bashkëpunuar dhe ndërvepruar ngushtësisht, përmes nënshkrimit të marrëveshjeve me rëndësi në këtë drejtim.

Fakulteti i Ekonomisë i kushton një rëndësi të veçantë bashkëpunimit me institucione të huaja duke qënë aktiv në këtë drejtim, përmes pjesëmarrjes si partner në projekte të ndryshme ndërkombëtare si dhe ndërveprimit të ngushtë me universitetet europiane dhe më gjerë.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.