Partneritete Ndërkombëtare

Erasmus+, Key Action 107
Koordinator i projektit për UT dhe personi i kontaktit në FE
Prof. Dr. Kozeta Sevrani
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përshkrimi i projektit
Në kuadër të Projektit Erasmus+ Key Action 107 mundësohet shkëmbimi i stafit akademik dhe studentëve ndërmjet Universitetit të Shkencës dhe Teknologjisë, Norvegji (NTNU) dhe Departamentit të Statistikës dhe Informatikës së Zbatuar në Fakultetin e Ekonomisë (DSIZ). Drejtues i këtij projekti është Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë, Norvegji (NTNU). Projekti ka filluar në vitin 2015 dhe ka një kohëzgjatje 2 vjeçare. Në nivelin bachelor, 6 nga studentët e degës “Informatikë Ekonomike” do të kryejnë një shkëmbim për 1 vit akademik në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë, Norvegji (NTNU). Në nivelin Master, 2 studentë nga Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë, Norvegji (NTNU) do të kryejnë një shkëmbim për një periudhë 5 mujore pranë DSIZ në Fakultetin e Ekonomisë, ndërkohë që 1 nga studentët e doktoraturës do të kryejë një shkëmbim për një periudhë 3 mujore në NTNU. Tre pedagogë nga DSIZ do të mund të japin 2 javë mësim në NTNU, ku gjithashtu do të trajnohen 2 pedagogë/ staf administrativ i DSIZ.

Erasmus+, Key Action 107
Koordinator i projektit për UT dhe personi i kontaktit në FE
Prof. Dr. Kozeta Sevrani
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përshkrimi i projektit
Ky projekt është vazhdimësi e projektit nr.1 me anë të të cilit janë siguruar fonde edhe për vitin akademik 2016-2017, në mënyrë që shkëmbimi i stafit dhe studentëve ndërmjet Universitetit të Shkencës dhe Teknologjisë, Norvegji (NTNU) dhe Departamentit të Statistikës dhe Informatikës së Zbatuar (DSIZ) të vazhdojë.

“Mathematical Modelling and Simulation in Business Informatics”
Emri i programit
Programi i Bashkëpunimit Shkencor dhe Teknologjik ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë (2015-2016).

Koordinator i projektit për UT dhe personi i kontaktit në FE
Prof. Dr. Kozeta Sevrani
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përshkrimi i projektit
Projekti ka si qëllim të realizojë shkëmbimin e njohurive në fushat e modelimeve dhe simulimeve matematikore dhe zbatimin e tyre në fushën e ekonomisë dhe biznesit. Grupi austriak do të japë kontribut në shtimin e njohurive mbi modelimin dhe simulimin në fusha të ndryshme kërkimore. Grupi shqiptar do të ofrojë eksperiencë dhe njohuri në fushën e informatikës së biznesit, sistemeve të informacionit dhe proceseve të biznesit. Koncepti i modelimit dhe simulimit do të përshtaten në mënyrë që të krijohen modele sipas kërkesave të degës së Informatikës Ekonomike. Krijimi i këtyre modeleve është detyrë e grupit shqiptar, kurse realizimi i sistemit të njohurive, përsa i përket modelimit dhe simulimit, është detyrë e grupit austriak. Një tjetër qëllim i projektit është krijimi i kontributeve shkencore të përbashkëta në konferenca dhe revista shkencore mbi aplikimin e metodave të modelimit dhe simulimit në fushën e informatikës ekonomike dhe në proceset e biznesit. Pjesë e projektit janë edhe realizimi i disa workshop-eve në Vjenë dhe në Tiranë, si dhe publikimi i rezultateve të këtij bashkëpunimi. Falë këtij projekti, pedagogët e TUW (Austri) vazhdojnë të japin kurse të plota në anglisht të lëndëve me studentët e masterit të degës informatikë ekonomike, që lidhen me njohuritë e modelimeve dhe simulimeve në informatikën e biznesit.

“Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content”
Emri i programit
Programi Tempus
Nënprogrami: JOINT MEASURES

Koordinator i projektit për UT dhe personi i kontaktit në FE
Prof. Dr. Kozeta Sevrani
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përshkrimi i projektit
Ky projekt ka si qëllim kryesor përfshirjen e studentëve të rajonit në krijimet Audio/Video. Projekti do të implementohet gjatë periudhës 2013-2016. Gjatë kohëzgjatjës së projektit janë zhvilluar konkurse të ndryshme për studentët e rajonit dhe studentët e degës “Informatikë Ekonomike” të FE kanë fituar prodhimin e katër filmave, prej 20 filmash në total. Fokusi i projektit është krijimi i një platforme të qëndrueshme bashkëpunimi midis studentëve të vendeve pjesëmarrëse dhe forcimi i ndikimit të studentëve në shoqëri nëpërmjet partneritetit, bashkëpunimi me institucionet jo-akademike të medias, përmirësimi i kurrikulave dhe bashkëpunimit midis studentëve nëpërmjet bashkëprodhimit të përmbajtjeve audio/video.

“Modeling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management”
Emri i programit
CEEPUS III

Koordinator i projektit për UT dhe personi i kontaktit në FE
Prof. Dr. Kozeta Sevrani
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përshkrimi i projektit
Rrjeti CEEPUS synon shkëmbimin e njohurive në fushën e modelimit dhe simulimit ndërmjet partnerëve të rrjetit, si dhe zhvillimin e aplikimeve në fushën e ekonomisë. Projekti mbledh bashkë partnerët e disiplinave të ndryshme dhe studentët të cilët do të bëhen pjesë e këtij rrjeti, do të mund të përfitojnë nga edukimi multi-disiplinar. Partnerë të tjerë të projektit janë institucionet e arsimit te lartë nga Austria, Bosnje dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Hungaria, Sllovenia dhe Kosova.

“Strengthening the role of Eastern European Manufacturing Sites in Manufacturing Networks: The influence of Absorptive Capacities
Emri i programit
Joint research projects (SCOPES)

Koordinator i projektit për UT dhe personi i kontaktit në FE
Prof. Dr. Kozeta Sevrani
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përshkrimi i projektit
Ky projekt kërkimor-shkencor do të implementohet në periudhën 2014-2017. Projekti lidhet me aftësimin e kompanive, nëpërmjet menaxhimit të njohurive dhe transferimit të tyre brenda një rrjeti prodhimi, në menaxhimin e kapaciteteve përthithëse nga njohuritë e marra, duke përmirësuar ndërveprimin midis kompanive në vendet e BE dhe degëve te tyre ne vendet e tjera, duke sjellë rritje të prodhimit dhe përfitimeve. Projekti udhëhiqet nga Universiteti St. Gallen në Zvicër dhe ka si partner Rumaninë, Maqedoninë dhe Shqipërinë.

Linnaeus-Palme 2016-2017/2016-2018
Koordinator i projektit për UT dhe personi i kontaktit në FE
Prof. Dr. Kozeta Sevrani
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përshkrimi i projektit
Projekti Linnaeus-Palme është një projekt për shkëmbimin e studentëve, stafit akademik dhe kryerjen e vizitave të ndërsjellta ndërmjet UT-së dhe Universitetit Linnaeus në Suedi. Në kuadër të këtij projekti, 2 anëtarëve të departamentit të statistikës dhe informatikës së zbatuar u është dhënë mundësia të japin mësim për studentët e masterit në Univeristetin Linnaeus në Suedi, ndërkohë 2 pedagogë suedezë kanë dhënë mësim për studentët e masterit të degës së Informatikës Ekonomike në FE.

Regional Research Promotion Programme (RRPP) 2016
Koordinator i projektit për UT dhe personi i kontaktit në FE
Dr. Esmeralda Shehaj
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përshkrimi i projektit
Qendra CoSEBS në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës në partneritet me AER - Stoke nga Maqedonia është duke zhvilluar këtë projekt duke analizuar faktorët socio-ekonomikë që pengojnë pjesëmarrjen e femrave në fuqinë punëtore në vendet e Ballkanit Perëndimor, me fokus në Shqipëri dhe Maqedoni. Projekti kërkimor do të ketë qëllim që të kuptohet dinamika e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore femërore dhe faktorët përcaktues të saj në Shqipëri dhe Maqedoni.

“L’aquila e il falcone volano insieme” –AQUIFALC
Emri i Projektit
Programi Interreg & Cards

Koordinator i projektit për UT dhe personi i kontaktit në FE
Shkëlqim Cani
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përshkrimi i projektit
Ky Projekt, i cili tashmë ka përfunduar, synonte promovimin e bashkëpunimin ndërkufitar Shqipëri-Itali në drejtim të tregut të lirë, sistemit ekonomik konkurues duke krijuar një Qendër Italo-Shqiptare për Studime Ekonomike. Projekti synonte krijimin e kuadrit të nevojshëm administrativ dhe ligjor në këtë drejtim.

“Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME Management at the Faculty of Economics–Prilep”
Emri i Programit
TEMPUS DOCSMES

Koordinator i projektit për UT dhe personi i kontaktit në FE
Dr. Besa Shahini
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përshkrimi i projektit
Ky Projekt, i cili tashmë ka përfunduar, ka qënë rezultat i bashkëpunimit të 8 Universiteteve partnere nga BE dhe Ballkani Perëndimor, përfshirë Fakultetin e Ekonomisë në UT. Ky projekt shërbeu për krijimin e programit të studimit të doktoraturës në fushën e sipërmarrjes dhe menaxhimit të biznesit të vogël dhe të mesëm në Fakultetin e Ekonomisë, Prilep.

“Erasmus+ CBHE action “Knowledge FOr Resilient soCiEty (K-FORCE)”
Koordinator i projektit për UT dhe personi i kontaktit në FE
Prof. Dr. Edlira Luçi
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dr. Elona Pojani
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Link-u i projektit

Përshkrimi i projektit
Objektivi i përgjithshëm i projektit K-FORCE është kontributi për të ndërtuar një themel të qëndrueshëm arsimor në fushën e Menaxhimit të Riskut tëKatastrofave dhe Inxhinierisë sëSigurisë ndaj Zjarreve në vendet e Ballkanit Perëndimor. Projekti ka filluar në vitin 2016, dhe gjatë tre viteve të tij katër programe të reja do të zhvillohen dhe zbatohen në Universitetet Partnere. Projekti do të zhvillohet nëpërmjet bashkëpunimit të 12 partnereve akademikë, dhe 4 partnereve jo-akademikë. Drejtues i këtij projekti është Universiteti i Novi Sad-it (Serbi).
Projekti ka natyrë ndërdisiplinore, ku si disiplinë kryesore është inxhinieria. Disiplinat e tjera që do të adresohen në kurrikulat e programeve të reja përfshijnë: mbrojtjen e mjedisit, arkitekturën dhe ndërtimin, mbrojtjencivile, shkencat e zjarrve, klimatologjinë, hidrologjinë, sizmologjinë dhe ekonominë. Njohuritë e fituara në fushën e Menaxhimit të Riskut Katastrofave dhe Inxhinierisë sëSigurisë ndaj Zjarreve do të sigurojnë bazën për ndërtimin e një shoqërie të qëndrueshme.

Marrëveshje me Universitete Europiane
Marrëveshje për krijimin e diplomës së dyfishtë në Programet Bachelor në degën “Studime Ekonomike Europiane” me Universitetin Otto-Friedrich-Universität Bamberg (2011)
Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin Poitiers, Francë (2012)
Marrëveshje Bashkëpunimi me Fakultetin Teknik, Bor, Serbi (2013)
Memorandum Bashkëpunimi me Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit St. Kliment Ohridski- Bitola (2014)
Marrëveshje Bashkëpunimi me Departamentin e Menaxhimit në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Torinos, Itali (2015)

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.