Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Figura profesionale bazë që formohet nëpërmjet këtij programi është ajo e specialistit kontabël, i cili është në gjendje të punësohet si drejtues kontabiliteti të shoqërive të të gjitha niveleve, si auditues i brendshëm, si analist i pasqyrave financiare, si specialist i ndërtimit të sistemeve të kontabilitetit, këshilltar fiskal i ndërmarrjeve, etj. Pas përfundimit të programit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për zhvillimin e një karriere të suksesshme edhe si profesionist i pavarur, në veçanti duke ndjekur rrugën e ushtrimit të profesionit të kontabilistit të miratuar, ekspertit kontabël të autorizuar, apo të këshilltarit fiskal.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Kontabilitet Financiar i Avancuar 6 60 I
2 Kontabilitet Drejtimi i Avancuar 6 60 I
3 Drejtim Financiar i Avancuar 6 60 I
4 Kontabilitet Publik i OJF-ve 6 60 I
5 Organizimi i Sistemit të Kontrollit Kontabël 6 60 I
6 E drejtë biznesi 6 60 II
7 Analiza e Pasqyrave Financiare 6 60 II
8 Rregullimi Ligjor e Standartet Kombëtare Kontabilitetit 6 60 II
9 Auditim i Pasqyrave Financiare 6 60 II
10 Shërbimet e Sigurisë e Konsulencës 6 60 II
  Gjithsej Viti i Parë 60 600  
1 Legjislacion e Administrim Tatimor e Tregtar 6 60  
2 Etika Profesionale 6 60  
Lëndë me Zgjedhje
3 Kontroll i Brendshëm dhe Auditim 6 60 III
Tregje Financiare
Manaxhim i Riskut e Performancës
Kompjuterizim Kontabël e SA
Kontabilitet Ligjor
Kontabilitet i Sigurimeve dhe Bankave
Kontabilitet Nacional
Marketing Manaxherial
Qeversije e Korporatave
6 Praktika 12 240 III
7 Mikroteza 18 90 III
Gjithsej Viti II 60 630  
Gjithsej Viti I + II 120 1230