Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master i Shkencave në Ekonomiks (MSHE).

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë Sipas kësaj preference:
 1. Bachelor në Ekonomiks, Fakulteti i Ekonomisë, UT
 2. Bachelor në degët e tjera të Fakultetit të Ekonomisë,
2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë Do të pranohen diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatëse.
3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në degët matematikë, fizikë, informatikë, inxhinieri, të fakulteteve të ekonomisë të shkollave publike dhe jo publike,

vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatëse.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master i Shkencave ne Administrim Biznes (MSHAB)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

 Sipas kesaj preference:

 1. Bachelor ne Administrim Biznes, Fakulteti i Ekonomise, UT
 2. Bachelor ne deget e tjera te Fakultetit te Ekonomise, UT

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatëse.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen studentët që kanë përfunduar një BSc në Shkenca Sociale dhe Filologjike, Shkenca Politike, Drejtësi dhe Agro-biznes të  fakulteteve të universiteteve publike dhe jo publike, vendase e të huaja. Në të gjitha këto raste, pranimi i studentëve kërkon paraprakisht njohjen e tyre, sipas legjislacionit në fuqi.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master Profesional në Administrim Biznes (MPAB)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

 Sipas kesaj preference:

 1. Bachelor ne Administrim Biznes, Fakulteti i Ekonomise, UT
 2. Bachelor ne deget e tjera te Fakultetit te Ekonomise, UT

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatëse.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor, në Agro biznes, të fakulteteve të ekonomisë, si edhe të profileve inxhinierike, të universiteteve publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas legjislacionit në fuqi.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master i Shkencave ne Administrim Publik (MSHAP)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

 Sipas kesaj preference:

 1. Bachelor ne Administrim Biznes, Fakulteti i Ekonomise, UT
 2. Bachelor ne deget e tjera te Fakultetit te Ekonomise, U

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë  njohja e tyre sipas rregullave përkatëse.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen studentët që kanë përfunduar një BSc në Shkenca Sociale dhe Filologjike, Shkenca Politike, Drejtësi dhe Agro-biznes të  fakulteteve të universiteteve publike dhe jo publike, vendase e të huaja. Në të gjitha këto raste, pranimi i studentëve kërkon paraprakisht njohjen e tyre, sipas legjislacionit në fuqi.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master Profesional në Administrim Publik (MPAP)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

 Sipas kesaj preference:

 1. Bachelor ne Administrim Biznes, Fakulteti i Ekonomise, UT
 2. Bachelor ne deget e tjera te Fakultetit te Ekonomise, UT

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe të biznesi: si edhe të Administrimit Publik të fakulteteve të tjera të universiteteve publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre, sipas legjislacIonitnë fuqi.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen studentët që kanë përfunduar një BSc në Shkenca Sociale dhe Filologjike, Shkenca Politike, Drejtësi dhe Agro-biznes të  fakulteteve të universiteteve publike dhe jo publike, vendase e të huaja. Në të gjitha këto raste, pranimi i studentëve kërkon paraprakisht njohjen e tyre, sipas legjislacionit në fuqi.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master i Shkencave në Marketing (MSHMR)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

 Sipas kesaj preference:

 1. Bachelor ne Administrim Biznes, Fakulteti i Ekonomise, UT
 2. Bachelor ne deget e tjera te Fakultetit te Ekonomise, UT

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomisë,e të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatëse.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në Shkenca komunikimi dhe gazetari, Filologji, Art dhe Dizajn, Shkenca sociale, Gjuhë të huaj, Drejtësi, Shkenca Inxhinierike dhe Agro-biznes të fakulteteve të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkates.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master i Shkencave në Menaxhim Turizëm (MSHMTU)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

 Sipas kesaj preference:

1.Bachelor ne Administrim Biznes, Fakulteti i Ekonomise, UT

2.Bachelor ne deget e tjera te Fakultetit te Ekonomise, UT

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomisë,e të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatëse.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në Shkenca komunikimi dhe gazetari, Filologji, Art dhe Dizajn, Shkenca sociale, Gjuhë të huaj, Drejtësi, Shkenca Inxhinierike dhe Agro-biznes të fakulteteve të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkates.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master Profesional në Marketing (MPMR)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

 Sipas kesaj preference:

 1. Bachelor ne Administrim Biznes, Fakulteti i Ekonomise, UT
 2. Bachelor ne deget e tjera te Fakultetit te Ekonomise, UT

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomisë,e të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatëse.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në Shkenca komunikimi dhe gazetari, Filologji, Art dhe Dizajn, Shkenca sociale, Gjuhë të huaj, Drejtësi, Shkenca Inxhinierike dhe Agro-biznes të fakulteteve të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkates.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master Profesional në Menaxhim Turizëm(MPMTU)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

 Sipas kesaj preference:

 1. Bachelor ne Administrim Biznes, Fakulteti i Ekonomise, UT
 2. Bachelor ne deget e tjera te Fakultetit te Ekonomise, UT

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomisë,e të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatëse.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do të pranohen diplomat Bachelor në Shkenca komunikimi dhe gazetari, Filologji, Art dhe Dizajn, Shkenca sociale, Gjuhë të huaj, Drejtësi, Shkenca Inxhinierike dhe Agro-biznes të fakulteteve të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkates.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master Profesional në Financë, Kontabilitet dhe Auditim (MPFKA)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

 Do të pranohen:

1.Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet universitare në FEUT që kanë të paktën një diplomë bachelor në degën Financë 

2.Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet universitare në FEUT që kanë të paktën një diplomë bachelor në degën Administrim

3.Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në degët Ekonomiks dhe Informatikë Ekonomike të Fakultetit të Ekonomisë, UT.

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në fakultete të ekonomisë (publike/ jopublike -vendase/ të huaja) mund të pranohen pasi të jetë lejuar njohja e diplomave të tyre sipas rregullave përkatës.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master Profesional në Financë (MPF)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

Do të pranohen:

1.Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet universitare në FEUT që kanë të paktën një diplomë bachelor në degën Financë - Kontabilitet dhe Administrim

2.Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në degët Ekonomiks dhe Informatikë Ekonomike të Fakultetit të Ekonomisë, UT.

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në fakultete të ekonomisë (publike/ jopublike -vendase/ të huaja) mund të pranohen pasi të jetë lejuar njohja e diplomave të tyre sipas rregullave përkatës.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master i Shkencave në Financë (MSHF)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

Do të pranohen:

1.Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet universitare në FEUT që kanë të paktën një diplomë bachelor në degën Financë - Kontabilitet.

2.Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet universitare në FEUT që kanë të paktën një diplomë bachelor në degën Administrim Biznes.

3.Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në degën Ekonomiks të Fakultetit të Ekonomisë, UT.

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në Financë - Kontabilitet dhe Administrim Biznesi në fakultete të ekonomisë (publike/ jopublike -vendase/ të huaja) mund të pranohen pasi të jetë lejuar njohja e diplomave të tyre sipas rregullave përkatëse.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, MASTER PROFESIONAL NË “ANALIZË DHE ADMINISTRIM FISKAL"

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë • Bachelor, Fakultete të tjera të Ekonomisë (publike dhe jopublike), vendase dhe te huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të Fakultetit.
• Diplomë e sistemit të vjetër (4 vjeçar), Fakultete të tjera të Ekonomisë (publike dhe jopublike), vendase dhe të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të Fakultetit.
• Diplomë e integruar e ciklit të dytë "Master i Shkencave në Drejtësi", Fakultete të tjera të Drejtësisë (publike dhe jopublike), vendase dhe të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të Fakultetit.
• Bachelor, Fakultete të tjera të Drejtësisë (publike dhe jopublike), vendase dhe te huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të
Fakultetit.
• Diplomë e sistemit të vjetër (4 vjeçar) në Fakultete të tjera të Drejtësisë, (publike dhe jopublike), vendase dhe të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të
Fakultetit.
2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë • Bachelor, Fakultete të tjera të Ekonomisë (publike dhe jopublike), vendase dhe te huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të Fakultetit.
• Diplomë e sistemit të vjetër (4 vjeçar), Fakultete të tjera të Ekonomisë (publike dhe jopublike), vendase dhe të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të Fakultetit.
• Diplomë e integruar e ciklit të dytë "Master i Shkencave në Drejtësi", Fakultete të tjera të Drejtësisë (publike dhe jopublike), vendase dhe të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të Fakultetit.
• Bachelor, Fakultete të tjera të Drejtësisë (publike dhe jopublike), vendase dhe te huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të
Fakultetit.
• Diplomë e sistemit të vjetër (4 vjeçar) në Fakultete të tjera të Drejtësisë, (publike dhe jopublike), vendase dhe të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të
Fakultetit.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master i Shkencave në Menaxhim Risku (MSHMRI) 

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

Do të pranohen:

1.Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet universitare në FEUT që kanë të paktën një diplomë bachelor në degën Financë - Kontabilitet.

2.Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet universitare në FEUT që kanë të paktën një diplomë bachelor në degën Administrim Biznes.

3.Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në degën Ekonomiks të Fakultetit të Ekonomisë, UT.

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në Financë - Kontabilitet dhe Administrim Biznesi në fakultete të ekonomisë (publike/ jopublike -vendase/ të huaja) mund të pranohen pasi të jetë lejuar njohja e diplomave të tyre sipas rregullave përkatëse.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master i Shkencave në Kontabilitet e Auditim (MSHKA)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

Sipas kjësaj preference:

1.Bachelor një Financjë Kontabilitet, Fakulteti Ekonomisjë UT

2.Bachelor ne degen Administrim Biznes te Fakulteti Ekonomise UT

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do tjë pranohen diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave publike e jo publike, vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të fakultetit dhe sipas të njëjtës preferencë të paraqitur me sipër.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master Profesional në Kontabilitet e Auditim (MPKA)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë

Sipas kjësaj preference:

1.Bachelor një Financjë Kontabilitet, Fakulteti Ekonomisjë UT

2.Bachelor ne degen Administrim Biznes te Fakulteti Ekonomise UT

2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Do tjë pranohen diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave publike e jo publike, vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të fakultetit dhe sipas të njëjtës preferencë të paraqitur me sipër.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master Profesional në Sisteme Informacioni në Ekonomi (MPSIE).

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë Bachelor në Informatikë Ekonomike
2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

1.Bachelor në Informatikë, Teknologji Informacioni, të FSHN, UT Bachelor në Inxhinieri Informatike të UPT.

2.Të gjitha diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera publike ose jo publike, vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të fakultetit dhe që kërkojnë me formimet e mesipërme ose të ngjashme me to.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Të gjitha diplomat Bachelor në Ekonomiks, Administrim Biznes dhe Financë, të Fakultetit të Ekonomise UT.

Bachelor në Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinieri Telekomunikacioni të UPT.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master Profesional në Teknologji Informacioni dhe Menaxhimi i Procesve të Biznesit (MPTIMPB).

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë Bachelor në Informatikë Ekonomike
2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

1.Bachelor në Informatikë, Teknologji Informacioni, Matematikë të FSHN, UT

2.Bachelor në Inxhinjeri Informatike, Inxhinjeri Elektronike dhe Inxhinjeri Telekomunikacioni të UPT

3.Të gjitha diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera publike ose jo publike,vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të fakultetit dhe që përkojnë me formimet e mësipërme ose të ngjashme me to.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Të gjitha diplomat Bachelor në Ekonomiks, Administrim Biznes dhe Financë, të Fakultetit të Ekonomise UT.

Bachelor në Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinieri Telekomunikacioni të UPT.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master i Shkencave në Sisteme Informacioni në Ekonomi (MSHSIE) dhe në Master i Shkencave në Siguria e Informacionit (MSHSI)

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë Bachelor në Informatikë Ekonomike
2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

1.Bachelor në Informatikë, Teknologji Informacioni, të FSHN, UT

2.Bachelor në Inxhinjeri Informatike të UPT

3.Të gjitha diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera publike ose jo publike,vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të fakultetit dhe që përkojnë me formimet e mësipërme ose të ngjashme me to.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Të gjitha diplomat Bachelor në Ekonomiks, Administrim Biznes dhe Financë, të Fakultetit të Ekonomise UT.

Bachelor në Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinieri Telekomunikacioni të UPT.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master i Shkencave në Statistika Zyrtare (MSHSZ

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë Bachelor në Informatikë Ekonomike ose diplomë e sistemit (4-vjecar).
2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

1.Bachelor në Informatikë, Teknologji Informacioni, të FSHN, UT

2.Bachelor në Inxhinjeri Informatike të UPT

3.Të gjitha diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera publike ose jo publike,vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të fakultetit dhe që përkojnë me formimet e mësipërme ose të ngjashme me to.

3. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Të gjitha diplomat Bachelor në Ekonomiks, Administrim Biznes dhe Financë, të Fakultetit të Ekonomise UT.

Bachelor në Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinieri Telekomunikacioni të UPT.

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit, Master Ekzekutiv “Siguri Informacioni dhe Informacion Strategjik”,

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit të dytë:

1. Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë Bachelor, Fakultete të tjera të Ekonomisë (publike dhe jopublike), vendase dhe te huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të Fakultetit.
2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë

Diplomë Bachelor ose Master në "Informatikë Ekonomike", "Informatikë", "Ekonomi", "Inxhinieri", ose fusha të tjera të përafërta me to dhe që kanë mesatare të lartë.

 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.