Fakulteti i Ekonomisë ka nisur regjistrimet për Kandidatët Fitues të Raundit të Parë në programet e studimit në të cilën janë shpallur fitues. Regjistrimet për fituesit e Raundit të Parë, kanë filluar prej datës 29 Gusht e vijojnë deri në 11 Shtator 2023 përgjatë 7 fazave (48-orëshe).

Dokumentet e nevojshme për regjistrimin e Aplikantëve Fitues për të ndjekur studimet në Fakultetin e Ekonomisë (UT), në Raundin e Parë të Regjistrimeve sipas Udhëzimit përkatës të MASR dhe Vendimit të Bordit të Administrimit UT, janë:

1) Kopje e dokumentit të identifikimit;

2) Kopje të njehsuar me origjinalin të diplomës së maturës shtetërore/dëftesës së pjekurisë ose të një diplome studimi të fituar jashtë vendit dhe të njehsuar nga QSHA, së bashku me certifikatën përkatëse të notave;

3) Deklaratën e paraqitur në shtojcën nr. 1 pjesë përbërëse e udhëzimit e cila plotësohet nga kandidati në prani të punonjësit të sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet prej tyre;

4) Formulari i aplikimit sipas shtojcës nr. 2, pjesë përbërëse e udhëzimit.

5) Pagesa e tarifës së regjistrimit (1600 lekë), e cila mund të kryhet pranë shërbimit të "Posta Shqiptare" që do të ofrohet në ambjentet e Fakultetit të Ekonomisë.

Ditën e regjistrimit, kandidatët fitues do të kenë mundësinë të zgjedhin nëse duan ta zhvillojnë të gjithë mësimin në gjuhën angleze. Kjo mundësi ofrohet për secilën nga katër degët e Fakultetit të Ekonomisë, pëkatësisht: Ekonomiks, Financë, Administrim Biznes dhe Informaitkë Ekonomike.

 

Gjithashtu, bazuar në Udhëzimin Nr. 12, datë 30.06.2023 mbi “Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në Institucionet e Arsimit të Lartë”, njoftojmë se kandidatët të cilët i përkasin një prej kategorive si: Kandidat me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i ZI, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci; Kandidatat me diplomë të huaj të shkollës së mesme, Kandidat që aplikon për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, Kandidat i pakicave etj., kanë të drejtën të aplikojnë për të ndjekur studimet e ciklit të parë, në Fakultetin e Ekonomisë, UT, duke u paraqitur fizikisht pranë zyrave të fakultetit për të dorëzuar dokumentacionin përkatës brenda afateve të përcaktuara në kalendar.
Fakulteti i Ekonomisë ju mirëpret të bëheni pjesë e tij!

Suksese!

Klikoni për më tepër: 

Tarifë Rregjistrimi Bachelor, Program i Parë

Tarifë Rregjistrimi Bachelor, Program i Dytë

 

 

 

 

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.