Bashkëngjitur gjeni: 
Vendimin nr. 17, datë 27.02.2023, i Senatit Akademik, Universiteti i Tiranës, “Për një ndryshim në Rregulloren e Universitetit të Tiranës”.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.