Departamenti: Kontabilitet
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Diplomuar në vitin 2014 për Financë-Kontabilitet dhe në vitin 2016 përfunduar studimet për Master i Shkencave në Kontabilitet dhe Auditim. Eksperienca pune duke filluar nga Menaxher Prodhimi dhe Kontabilist Kosto-je në një kompani të madhe prodhimi. Bazuar në rezultatet e mira të punës mu dha përgjegjësia për të themeluar një kompani të re si Administrator dhe Financier i saj njëkohësisht duke marrë pjesë dhe në përgatitjen e Pasqyrave Financiare. Eksperiencë në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë pranë Drejtorisë së Konçesioneve, Prokurimeve dhe PPP-ve. Asistent Pedagog me Kohë të Pjesëshme pranë Departamentit të Kontabilitetit prej vitit 2018. Njohës i mirë i disa gjuhëve të huaja.
Fusha e kërkimit: Kontabiliteti Menaxherial
Lëndët: Kontabilitet Drejtimi
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.