Departamenti: Kontabilitet
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Studente PhD në Departamentin e Kontabilitetit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. I lindur në Tiranë më 27 nëntor 1986. Diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Bachelor në Financë dhe Kontabilitet në vitin 2009, një nga 10 studentët më të mirë. Në vitin 2011 u diplomua "Master i Shkencave në Kontabilitet dhe Auditim". Ajo ka 8 vjet eksperiencë në mësimdhënie. Certifikuar në vitin 2010 si Auditor i Brendshëm në Sektorin Publik dhe në vitin 2013 si Kontabilist i Certifikuar. Aktualisht ka kaluar me sukses praktikën, për të marrë titullin Chartered Accountant. Të rrjedhshëm në gjuhët angleze dhe italiane. Ka përvojë me projekte (USAID), gjithashtu ka kontribuar në përgatitjen e teksteve të Kontabilitetit të Kostos, Kontabilitetit të Menaxhimit. Ajo mori pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.
Fusha e kërkimit: Pasqyrat Financiare, Shpalosja e Kontabilitetit, Kontabiliteti i Kostos
Lëndët: Parimet Bazë të Kontabilitetit, Kontabilitet Financiar, Kontabilitet Kosto, Sistemet e Kompjuterizuara në Kontabilitet
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.