Provimi në lëndën “Kontabilitet Financiar”, dega Informatike Ekonomike, datë 12.06.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën “Statistikë e zbatuar”, dega Administrim Biznes, datë 12.06.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën “Statistikë e zbatuar”, dega Financë, datë 12.06.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën "Multimedia", dega Informatikë Ekonomike, Viti I, datë 09.06.2023, ora 16:00

Provimi në lëndën "Hyrje në Sociologji", dega Ekonomiks, Viti II, datë 09.06.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Statistikë", dega Ekonomiks, Viti I, datë 09.06.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën "Modul i Hapur - Teknikë Bankare" dhe "Modul i hapur - Menaxhim i Burimeve njerëzore", dega Ekonomiks, Viti III, datë 08.06.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Sistemet e Bazave të të Dhënave", dega Informatikë Ekonomike, Viti III, datë 08.06.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Matematikë në Financë", dega Financë, Viti I, datë 07.06.2023

Provimi në lëndën "Matematikë në Biznes", dega Administrim Biznes, Viti I, datë 07.06.2023

Provimi në lëndën "Ekonomiks Pune", dega Ekonomiks, Viti II, datë 06.06.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Financat Personale/ Shërbime Financiare", dega Financë, Viti III, datë 06.06.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën "Shkrim Akademik", dega Informatikë Ekonomike, Viti II, datë 06.06.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Biznes Ndërkombëtar", dega Administrim Biznes, Viti III, datë 06.06.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën "Ekonomiks Mjedisi", Viti III, Ekonomiks, datë 05.06.2023
Provimi në lëndën "Investime", dega Financë dhe Administrim Biznes, Viti II, datë 05.06.2023

Provimi në lëndën "Çështjet ligjore në hapësirën kibernetike", dega Informatikë Ekonomike, datë 05.06.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Marketing", Viti I, dega Informatikë Ekonomike, datë 05.06.2023, ora 16:00

Provimi në lëndën "Komunikimi në Biznes", Viti I, Financë, datë 02.06.2023

Provimi në lëndën "Shkrimi Akademik", dega Ekonomiks, datë 02.06.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Gjuhë e Huaj 1.2", Viti I, dega Informatikë Ekonomike, datë 02.06.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Makroekonomi", Viti II, dega Informatikë Ekonomike dhe "Makroekonomi 2", Dega Ekonomiks, datë 02.06.2023

Provimi në lëndën "Shkrim Akademik", Viti I, dega Administrim Biznes, datë 02.06.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën "Etika e Biznesit", Viti II, dega Administrim Biznes, datë 01.06.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën "E drejtë Biznesi", Viti II, dega Financë, datë 01.06.2023, ora 08:30

Ndarja e Sallave për Provimet Master, Viti II, datë 02.06.2023

Ndarja e Sallave për Provimet Master, Viti II, datë 01.06.2023

Ndarja e Sallave për Provimet Master, Viti II, datë 31.05.2023

Provimi në lëndën "Ekonomiksi i Sektorit Publik", Viti III, datë 31.05.2023, ora 14:30

Provimi në lëndën Inovacion, Viti III, dega Informatikë Ekonomike, datë 31.05.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën Kontabilitet Drejtimi, Viti III, dega Financë, datë 31.05.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën Kontabilitet Kosto - Drejtimi, Viti III, dega Administrim Biznes, datë 31.05.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën Mikroekonomi, Viti I, dega Financë, datë 30.05.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën Matematikë 2, Viti I, dega Informatikë Ekonomike, datë 30.05.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën Mikroekonomi, Viti I, dega Administrim Biznes, datë 30.05.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën Mikroekonomi I, Viti I, dega Ekonomiks, datë 30.05.2023, ora 13:30

Ndarja e Sallave për Provimet Master, Viti II, datë 30.05.2023

Ndarja e Sallave për Provimet Master, Viti II, datë 29.05.2023

Provimi në lëndën Hyrje në Ekonometri, Viti II, Ekonomiks, datë 29.05.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën Kontabilitet Financiar, datë 29.05.2023

Provimi në lëndën Statistikë e Zbatuar, dega Informatikë Ekonomike, datë 29.05.2023, ora 13:30

Ndarja e Sallave për Provimet Master, Viti II, datë 26.05.2023

Provimi në lëndën Kompjuterizim Kontabël, Viti III, dega Financë, datë 26.05.2023

Provimi në lëndën Ekonomiks Industrial, Viti III, dega Ekonomiks, datë 26.05.2023, ora 17:00

Provimi në lëndën Inovacion, Viti III, dega Administrim Biznes, datë 26.05.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën Sipërmarrja e Biznesit të Vogël, Viti III, dega Financë, datë 26.05.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën Manaxhim Marke, Viti III, dega Administrim Biznes, datë 26.05.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën Programim WEB, dega Informatikë Ekonomike, datë 26.05.2023, ora13:30

Provimi në lëndën Menaxhim, dega Informatikë Ekonomike, datë 26.05.2023, ora16:00

Ndarja e Sallave për Provimet Master, Viti II, datë 25.05.2023

Provimi në lëndën "Bazat e Financës", dega Financë, datë 25.05.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën "Bazat e Financës", dega Administrim Biznes, datë 25.05.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën "Matematikë e Zbatuar në Ekonomi", dega Ekonomiks, datë 25.05.2023, ora 13:30

Ndarja e Sallave për Provimet Master, Viti II, datë 24.05.2023

Provimi në lëndën "Hyrje në Menaxhim Financiar”, Bachelor, Viti II, Dega Ekonomiks, 24.05.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Sisteme Shfrytëzimi", dega Informatikë Ekonomike, Viti II, datë 24.05.2023

Provimi në lëndën "Informatikë", dega Financë dhe Administrim Biznes, datë 24.05.2023

Ndarja e Sallave për Provimet Master, Viti II, datë 23.05.2023

Provimi në lëndën "Taksim në Biznes", dega Financë, Bachelor, Viti III, datë 23.05.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën "Menaxhimi i Burimeve Njerëzore", dega Administrim Biznes, Bachelor, Viti III, datë 23.05.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën "Strukturë të Dhënash", dega Informatikë Ekonomike, Bachelor, Viti I, datë 23.05.2023, ora 13:30

Ndarja e Sallave për Provimet Master, Viti II, datë 22.05.2023

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.